TIỆN TÍCH CTY.VN CHO KINH DOANH

- Tạo E-Name Card của bạn.

- Tạo E-Catalog cho doanh nghiệp bạn.

- Tạo Website Showroom cho doanh nghiệp

+ Tạo thông tin web
+ Tạo nhóm sản phẩm
+ Đăng sản phẩm.
+ Các tiện tích kết nối youtube, chat
+ Inbox thông tin liên hệ.
+ Cơ hội giao thương với các doanh nghiệp.

- Đăng ký thông tin tìm kiếm cho Ypoogle.

- Đăng ký thông tin cho danh bạ doanh nghiệp.

- Chủ động bán hàng

+ Theo dõi đơn hàng.
+ Đăng ký sản phẩm Flash Sales.
+ Đăng ký quản cáo trên trang tìm kiếm danh bạ.

- Tạo tin tuyển dụng.(Đang xây dựng)

- Tạo tin tìm việc của bạn.(Đang xây dựng)

- Đăng tin nhu cầu cần phân phối, mở đại lý.

- Đăng tin nhu cầu nhập hàng, cần mở đại lý.